CommentDisplayMode

CommentDisplayMode enumeration

Belge yorumları için işleme modunu belirtir.

public enum CommentDisplayMode

değerler

İsimDeğerTanım
Hide0Hiçbir belge yorumu oluşturulmaz.
ShowInBalloons1Belge yorumlarını kenar boşluğundaki balonlar halinde görüntüler. Bu varsayılan değerdir.
ShowInAnnotations2Ek açıklamalardaki belge yorumlarını işler. Bu yalnızca Pdf formatı için geçerlidir.

Örnekler

Bir belgeyi işlenmiş formatta kaydederken yorumların nasıl gösterileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Hello world!");

Comment comment = new Comment(doc, "John Doe", "J.D.", DateTime.Now);
comment.SetText("My comment.");
builder.CurrentParagraph.AppendChild(comment);

// ShowInAnnotations yalnızca Pdf1.7 ve Pdf1.5 formatlarında mevcuttur.
// Diğer formatlarda Gizle'ye benzer şekilde çalışacaktır.
doc.LayoutOptions.CommentDisplayMode = CommentDisplayMode.ShowInAnnotations;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.ShowCommentsInAnnotations.pdf");

// Belge sayfa düzenini yeniden oluşturmanın gerekli olduğunu unutmayın (Document.UpdatePageLayout() yöntemi aracılığıyla)
// Document.LayoutOptions değerlerini değiştirdikten sonra.
doc.LayoutOptions.CommentDisplayMode = CommentDisplayMode.ShowInBalloons;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.ShowCommentsInBalloons.pdf");

Ayrıca bakınız