MarkupLevel

MarkupLevel enumeration

Belirli bir öğenin bulunduğu belge ağacındaki düzeyi belirtir.StructuredDocumentTag oluşabilir.

public enum MarkupLevel

değerler

İsim Değer Tanım
Unknown 0 Bilinmeyen veya geçersiz değeri belirtir.
Inline 1 Öğe satır içi düzeyde gerçekleşir (örneğin metin dizileri arasında).
Block 2 Öğe, blok düzeyinde oluşur (örneğin tablolar ve paragraflar arasında).
Row 3 Öğe, bir tablodaki satırlar arasında yer alır.
Cell 4 Öğe, bir satırdaki hücreler arasında oluşur.

Örnekler

İçerik kontrol öğeleri için stiller ile nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda, belgeden yapılandırılmış bir belge etiketine bir stil uygulamanın iki yolu verilmiştir.
// 1 - Belgenin stil koleksiyonundan bir stil nesnesi uygulayın:
Style quoteStyle = doc.Styles[StyleIdentifier.Quote];
StructuredDocumentTag sdtPlainText =
    new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Inline) { Style = quoteStyle };

// 2 - Belgedeki bir stile ada göre başvuru yapın:
StructuredDocumentTag sdtRichText =
    new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Inline) { StyleName = "Quote" };

builder.InsertNode(sdtPlainText);
builder.InsertNode(sdtRichText);

Assert.AreEqual(NodeType.StructuredDocumentTag, sdtPlainText.NodeType);

NodeCollection tags = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

foreach (Node node in tags)
{
    StructuredDocumentTag sdt = (StructuredDocumentTag)node;

    Assert.AreEqual(StyleIdentifier.Quote, sdt.Style.StyleIdentifier);
    Assert.AreEqual("Quote", sdt.StyleName);
}

Ayrıca bakınız