Replacing

IReplacingCallback.Replacing method

Değiştirme işlemi sırasında, değiştirme yapılmadan hemen önce bulunan her eşleşme için çağrılan, kullanıcı tanımlı bir yöntem.

public ReplaceAction Replacing(ReplacingArgs args)

Geri dönüş değeri

AReplaceAction mevcut eşleşme için gerçekleştirilecek eylemi belirten değer.

Örnekler

Tüm bu değiştirmeleri izlerken, düzenli ifade modelinin tüm oluşumlarının başka bir dizeyle nasıl değiştirileceğini gösterir.

public void ReplaceWithCallback()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.Writeln("Our new location in New York City is opening tomorrow. " +
          "Hope to see all our NYC-based customers at the opening!");

  // Bul ve değiştir işlemini değiştirmek için bir "FindReplaceOptions" nesnesi kullanabiliriz.
  FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

  // "Değiştir" yönteminin yapacağı değişiklikleri izleyen bir geri çağırma ayarlayın.
  TextFindAndReplacementLogger logger = new TextFindAndReplacementLogger();
  options.ReplacingCallback = logger;

  doc.Range.Replace(new Regex("New York City|NYC"), "Washington", options);

  Assert.AreEqual("Our new location in (Old value:\"New York City\") Washington is opening tomorrow. " +
          "Hope to see all our (Old value:\"NYC\") Washington-based customers at the opening!", doc.GetText().Trim());

  Assert.AreEqual("\"New York City\" converted to \"Washington\" 20 characters into a Run node.\r\n" +
          "\"NYC\" converted to \"Washington\" 42 characters into a Run node.", logger.GetLog().Trim());
}

/// <summary>
/// Bul ve değiştir işlemiyle gerçekleştirilen her metin değişiminin kaydını tutar
/// ve orijinal eşleşen metnin değerini not eder.
/// </summary>
private class TextFindAndReplacementLogger : IReplacingCallback
{
  ReplaceAction IReplacingCallback.Replacing(ReplacingArgs args)
  {
    mLog.AppendLine($"\"{args.Match.Value}\" converted to \"{args.Replacement}\" " +
            $"{args.MatchOffset} characters into a {args.MatchNode.NodeType} node.");

    args.Replacement = $"(Old value:\"{args.Match.Value}\") {args.Replacement}";
    return ReplaceAction.Replace;
  }

  public string GetLog()
  {
    return mLog.ToString();
  }

  private readonly StringBuilder mLog = new StringBuilder();
}

Bul ve değiştir işleminde bir eşleşmenin yerine belgenin içeriğinin tamamının nasıl ekleneceğini gösterir.

public void InsertDocumentAtReplace()
{
  Document mainDoc = new Document(MyDir + "Document insertion destination.docx");

  // Bul ve değiştir işlemini değiştirmek için bir "FindReplaceOptions" nesnesi kullanabiliriz.
  FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
  options.ReplacingCallback = new InsertDocumentAtReplaceHandler();

  mainDoc.Range.Replace(new Regex("\\[MY_DOCUMENT\\]"), "", options);
  mainDoc.Save(ArtifactsDir + "InsertDocument.InsertDocumentAtReplace.docx");

}

private class InsertDocumentAtReplaceHandler : IReplacingCallback
{
  ReplaceAction IReplacingCallback.Replacing(ReplacingArgs args)
  {
    Document subDoc = new Document(MyDir + "Document.docx");

    // Eşleşen metni içeren paragraftan sonra bir belge ekleyin.
    Paragraph para = (Paragraph)args.MatchNode.ParentNode;
    InsertDocument(para, subDoc);

    // Eşleşen metnin bulunduğu paragrafı kaldırın.
    para.Remove();

    return ReplaceAction.Skip;
  }
}

/// <summary>
/// Başka bir belgenin tüm düğümlerini bir paragraf veya tablodan sonra ekler.
/// </summary>
private static void InsertDocument(Node insertionDestination, Document docToInsert)
{
  if (insertionDestination.NodeType == NodeType.Paragraph || insertionDestination.NodeType == NodeType.Table)
  {
    CompositeNode dstStory = insertionDestination.ParentNode;

    NodeImporter importer =
      new NodeImporter(docToInsert, insertionDestination.Document, ImportFormatMode.KeepSourceFormatting);

    foreach (Section srcSection in docToInsert.Sections.OfType<Section>())
      foreach (Node srcNode in srcSection.Body)
      {
        // Bir bölümdeki son boş paragrafsa düğümü atla.
        if (srcNode.NodeType == NodeType.Paragraph)
        {
          Paragraph para = (Paragraph)srcNode;
          if (para.IsEndOfSection && !para.HasChildNodes)
            continue;
        }

        Node newNode = importer.ImportNode(srcNode, true);

        dstStory.InsertAfter(newNode, insertionDestination);
        insertionDestination = newNode;
      }
  }
  else
  {
    throw new ArgumentException("The destination node must be either a paragraph or table.");
  }
}

Ayrıca bakınız