Compatibility

Compatibility enumeration

Uyumluluk seçeneklerinin adlarını belirtir.

public enum Compatibility

değerler

İsim Değer Tanım
NoTabHangInd 0
NoSpaceRaiseLower 1
SuppressSpBfAfterPgBrk 2
WrapTrailSpaces 3
PrintColBlack 4
NoColumnBalance 5
ConvMailMergeEsc 6
SuppressTopSpacing 7
UseSingleBorderforContiguousCells 8
TransparentMetafiles 9
ShowBreaksInFrames 10
SwapBordersOddFacingPgs 11
DoNotLeaveBackslashAlone 12
DoNotExpandOnShiftReturn 13
UlTrailSpace 14
BalanceSingleByteDoubleByteWidth 15
SuppressTopSpacingAtTopOfPage 16
SpacingInWholePoints 17
PrintBodyTextBeforeHeader 18
NoLeading 19
SpaceForUL 20
MWSmallCaps 21
SuppressTopLineSpacingWP 22
TruncateFontHeightLikeWP6 23
SubFontBySize 24
LineWrapLikeWord6 25
DoNotSuppressParagraphBorder 26
NoExtraLineSpacing 27
SuppressBottomSpacing 28
WPSpaceWidth 29
WPJustification 30
UsePrinterMetrics 31
ShapeLayoutLikeWW8 32
FootnoteLayoutLikeWW8 33
DoNotUseHtmlParagraphAutoSpacing 34
AdjustLineHeightInTable 35
ForgetLastTabAlignment 36
AutoSpaceLikeWord95 37
AlignTableRowByRow 38
LayoutRawTableWidth 39
LayoutTableRowsApart 40
UseWord97LineBreakRules 41
DoNotBreakWrappedTables 42
doNotSnapToGridInCell 43
SelectFldWithFirstOrLastChar 44
ApplyBreakingRules 45
DoNotWrapTextWithPunct 46
DoNotUseEastAsianBreakRules 47
UseWord2002TableStyleRules 48
GrowAutofit 49
UseNormalStyleForList 50
DoNotUseIndentAsNumberingTabStop 51
UseAltKinsokuLineBreakRules 52
AllowSpaceOfSameStyleInTable 53
DoNotSuppressIndentation 54
DoNotAutofitConstrainedTables 55
AutofitToFirstFixedWidthCell 56
UnderlineTabInNumList 57
DisplayHangulFixedWidth 58
SplitPgBreakAndParaMark 59
DoNotVertAlignCellWithSp 60
DoNotBreakConstrainedForcedTable 61
DoNotVertAlignInTxbx 62
UseAnsiKerningPairs 63
CachedColBalance 64
UseFELayout 65
UICompat97To2003 66
OverrideTableStyleFontSizeAndJustification 67
DisableOpenTypeFontFormattingFeatures 68
SwapInsideAndOutsideForMirrorIndentsAndRelativePositioning 69
UseWord2010TableStyleRules 70

Örnekler

Belgenin farklı Microsoft Word sürümleri için nasıl optimize edileceğini gösterir.

public void OptimizeFor()
{
  Document doc = new Document();

  // Bu nesne, her belgeye özgü geniş bir bayrak listesi içerir
  // Microsoft Word'ün eski sürümleriyle geriye dönük uyumluluğu kolaylaştırmamızı sağlar.
  CompatibilityOptions options = doc.CompatibilityOptions;

  // Boş bir belge için varsayılan ayarları yazdırın.
  Console.WriteLine("\nDefault optimization settings:");
  PrintCompatibilityOptions(options);

  // Bu ayarlara Microsoft Word'de "Dosya" -> "Seçenekler" -> "Gelişmiş" -> "Uyumluluk seçenekleri...".
  doc.Save(ArtifactsDir + "CompatibilityOptions.OptimizeFor.DefaultSettings.docx");

  // Belirli bir Microsoft Word sürümüyle optimum uyumluluğu sağlamak için OptimizeFor yöntemini kullanabiliriz.
  doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2010);
  Console.WriteLine("\nOptimized for Word 2010:");
  PrintCompatibilityOptions(options);

  doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2000);
  Console.WriteLine("\nOptimized for Word 2000:");
  PrintCompatibilityOptions(options);
}

/// <summary>
/// Bir belgenin uyumluluk seçenekleri nesnesindeki tüm bayrakları duruma göre gruplandırır, ardından her grubu yazdırır.
/// </summary>
private static void PrintCompatibilityOptions(CompatibilityOptions options)
{
  for (int i = 1; i >= 0; i--)
  {
    Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(i) ? "\tEnabled options:" : "\tDisabled options:");
    SortedSet<string> optionNames = new SortedSet<string>();

    foreach (System.ComponentModel.PropertyDescriptor descriptor in System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(options))
    {
      if (descriptor.PropertyType == Type.GetType("System.Boolean") && i == Convert.ToInt32(descriptor.GetValue(options)))
      {
        optionNames.Add(descriptor.Name);
      }
    }

    foreach (string s in optionNames)
    {
      Console.WriteLine($"\t\t{s}");
    }
  }
}

Ayrıca bakınız