TableCollection

TableCollection class

Bir koleksiyona yazılı erişim sağlarTable düğümler.

public class TableCollection : NodeCollection

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyondaki düğüm sayısını alır.
Item { get; } Bir Masa verilen dizinde. (2 indexers)

yöntemler

İsim Tanım
Add(Node) Koleksiyonun sonuna bir düğüm ekler.
Clear() Bu koleksiyondaki ve belgedeki tüm düğümleri kaldırır.
Contains(Node) Koleksiyonda bir düğüm olup olmadığını belirler.
GetEnumerator() Düğüm koleksiyonu üzerinde basit bir “foreach” stili yineleme sağlar.
IndexOf(Node) Belirtilen düğümün sıfır tabanlı dizinini döndürür.
Insert(int, Node) Belirtilen dizindeki koleksiyona bir düğüm ekler.
Remove(Node) Düğümü koleksiyondan ve belgeden kaldırır.
RemoveAt(int) Belirtilen dizindeki düğümü koleksiyondan ve belgeden kaldırır.
ToArray() Koleksiyondaki tüm tabloları yeni bir tablo dizisine kopyalar. (2 methods)

Örnekler

Bir belgedeki tüm tabloların ilk ve son satırlarının nasıl kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

TableCollection tables = doc.FirstSection.Body.Tables;

Assert.AreEqual(5, tables[0].Rows.Count);
Assert.AreEqual(4, tables[1].Rows.Count);

foreach (Table table in tables.OfType<Table>())
{
  table.FirstRow?.Remove();
  table.LastRow?.Remove();
}

Assert.AreEqual(3, tables[0].Rows.Count);
Assert.AreEqual(2, tables[1].Rows.Count);

Bir tablonun iç içe olup olmadığını nasıl öğreneceğinizi gösterir.

public void CalculateDepthOfNestedTables()
{
  Document doc = new Document(MyDir + "Nested tables.docx");
  NodeCollection tables = doc.GetChildNodes(NodeType.Table, true);

  for (int i = 0; i < tables.Count; i++)
  {
    Table table = (Table)tables[i];

    // Tablodaki herhangi bir hücrenin alt öğe olarak başka tabloları olup olmadığını öğrenin.
    int count = GetChildTableCount(table);
    Console.WriteLine("Table #{0} has {1} tables directly within its cells", i, count);

    // Tablonun başka bir tablonun içinde olup olmadığını ve öyleyse hangi derinlikte olduğunu öğrenin.
    int tableDepth = GetNestedDepthOfTable(table);

    if (tableDepth > 0)
      Console.WriteLine("Table #{0} is nested inside another table at depth of {1}", i,
        tableDepth);
    else
      Console.WriteLine("Table #{0} is a non nested table (is not a child of another table)", i);
  }
}

/// <summary>
/// Bir tablonun diğer tabloların içinde hangi düzeyde iç içe olduğunu hesaplar.
/// </summary>
/// <returns>
/// Tablonun iç içe geçme derinliğini gösteren bir tam sayı (üst tablo düğümlerinin sayısı).
/// </returns>
private static int GetNestedDepthOfTable(Table table)
{
  int depth = 0;
  Node parent = table.GetAncestor(table.NodeType);

  while (parent != null)
  {
    depth++;
    parent = parent.GetAncestor(typeof(Table));
  }

  return depth;
}

/// <summary>
/// Bir tablonun hücreleri içinde herhangi bir doğrudan alt tablo içerip içermediğini belirler.
/// Daha fazla tablo olup olmadığını kontrol etmek için bu tablolar arasında tekrar tekrar dolaşmayın.
/// </summary>
/// <returns>
/// En az bir alt hücre bir tablo içeriyorsa true değerini döndürür.
/// Tablodaki hiçbir hücre tablo içermiyorsa false döndürür.
/// </returns>
private static int GetChildTableCount(Table table)
{
  int childTableCount = 0;

  foreach (Row row in table.Rows.OfType<Row>())
  {
    foreach (Cell Cell in row.Cells.OfType<Cell>())
    {
      TableCollection childTables = Cell.Tables;

      if (childTables.Count > 0)
        childTableCount++;
    }
  }

  return childTableCount;
}

Ayrıca bakınız