IsLocked

Field.IsLocked property

获取或设置字段是否被锁定(不应重新计算其结果)。

public bool IsLocked { get; set; }

例子

展示如何使用 FieldStart 节点。

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldDate field = (FieldDate)builder.InsertField(FieldType.FieldDate, true);
field.Format.DateTimeFormat = "dddd, MMMM dd, yyyy";
field.Update();

FieldChar fieldStart = field.Start;

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, fieldStart.FieldType);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsDirty);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsLocked);

// 检索代表文档中字段的外观对象。
field = (FieldDate)fieldStart.GetField();

Assert.AreEqual(false, field.IsLocked);
Assert.AreEqual(" DATE  \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// 更新字段以显示当前日期。
field.Update();

也可以看看