CabArchive.ExtractToDirectory

CabArchive.ExtractToDirectory method

Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.

public void ExtractToDirectory(string destinationDirectory)
ParameterTypeBeschrijving
destinationDirectoryStringHet pad naar de map om de uitgepakte bestanden in te plaatsen.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentNullExceptionpad is nul
PathTooLongExceptionHet opgegeven pad, de bestandsnaam of beide overschrijden de door het systeem gedefinieerde maximale lengte.
SecurityExceptionDe beller heeft niet de vereiste toestemming om toegang te krijgen tot de bestaande telefoonlijst.
NotSupportedExceptionAls de directory niet bestaat, bevat het pad een dubbele punt (:) dat geen deel uitmaakt van een stationslabel (“C:").
ArgumentExceptionpad is een tekenreeks met lengte nul, bevat alleen witruimte of bevat een of meer ongeldige tekens. U kunt zoeken naar ongeldige tekens met behulp van de methode System.IO.Path.GetInvalidPathChars. -of- pad wordt voorafgegaan door of bevat alleen een dubbele punt (:).
IOExceptionDe map gespecificeerd door pad is een bestand. -of- De netwerknaam is niet bekend.

Opmerkingen

Als de directory niet bestaat, wordt deze aangemaakt.

Voorbeelden

using (var archive = new CabArchive("archive.cab")) 
{ 
   archive.ExtractToDirectory("C:\extracted");
}

Zie ook