Class ArchiveEntrySettings

ArchiveEntrySettings class

用于压缩或解压缩条目的设置。

public class ArchiveEntrySettings

构造函数

姓名描述
ArchiveEntrySettings(CompressionSettings, EncryptionSettings)初始化一个新的实例ArchiveEntrySettings类.

特性

姓名描述
CompressionSettings { get; }获取压缩或解压缩例程的设置。
EncryptionSettings { get; }获取加密或解密设置。特定条目的设置可能会有所不同。

也可以看看